Reklamačný poriadok

Úvod

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a postup pri riešení reklamácií zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Vladimírom Šimčíkom, sídlom Rozkvet 2065/143, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 419 26 935, zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ v Považskej Bystrici, č. živnostenského registra 330-13342 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), v zmysle zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, za dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti a príslušných zákonov.

Záručná lehota

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Dlhšie záručné doby a osobitné záručné podmienky týkajúce sa vybraných tovarov predávajúceho sú spravidla vyznačené na záručnom liste zakúpeného tovaru.

Uplatnenie reklamácie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar, je predávajúci oprávnený podľa svojho výberu:

  • opraviť zistené vady v primeranej lehote,
  • poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie,
  • poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu.

Pokiaľ nebudú vady odstránené v primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, že vadná dodávka predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

Reklamačné podmienky

Daňový doklad slúži zákazníkovi ako záručný list. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru. Kratšiu životnosť výrobku v tomto prípade nie je možné považovať za vadu a nedá sa ako taká reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje najmä na tie vady, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada vznikla:

  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho,
  • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,
  • pri živelných katastrofách.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje Obchodný zákonník. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, avšak nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Reklamácia tovaru pri zjavných vadách

Rozbalením výrobku po dodaní je zákazník povinný dôkladne skontrolovať možné zjavné vady na tovare nerovnomerné zafarbenie tkaniny, inofarebná vtkaná niť, zlé prešitie, príp. ukončenie jednotlivých dielov).

V prípade zistenia zjavnej vady je zákazník povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť predávajúceho, najneskôr však do 5 dní odo dňa dodania tovaru, inak nároky kupujúceho z týchto vád zaniknú. Za účelom kladného vybavenia reklamácie musí byť reklamovaný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale a nesmie javiť známky použitia.

Uznanie reklamácie

Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú len v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  • vada sa vyskytla v záručnej dobe, pričom za účelom preukázania tejto skutočnosti je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru a vyplnený záručný list, v prípade, že bol predávajúcim vystavený,
  • výrobok má vady, ktoré neumožňujú jeho použitie na obvyklý resp. predávajúcim určený účel,
  • v prípade nekompletnosti tovaru, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru kupujúcim.

Postup reklamácie

V dolnej časti stránky kliknite na odkaz reklamácie a vyplňte formulár. Reklamovaný tovar pošlite na našu adresu spolu s formulárom a kópiou dokladu o kúpe. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku).

Vybavenie reklamácie

Prípadné reklamácie vybavujeme podľa Reklamačného poriadku, v súlade s Občianskym zákonníkom a so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie vady na výrobku a po posúdení oboznámi zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie do troch pracovných dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie v súlade Reklamačným poriadkom. Lehota na  vybavenie oprávnenej reklamácie je 30 dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade požiadavku na vrátenie peňazí poštovou poukážkou, bude od čiastky odpočítaný poplatok podľa tarifu Slovenskej pošty.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, neakceptujeme odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Osobitné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť Reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky obchodných podmienok a Reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.mojaznacka.sk

Kupujúci prehlasuje, že sa pred uplatnením reklamácie zoznámil s týmto Reklamačným poriadkom predávajúceho, podľa ktorého bude postupovať. 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2020

Späť hore